Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja KOBIETY INSPIRUJĄ” zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Kobylańską, Małgorzatę Kwapulińską i Annę Potocką, zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym w dniu 17 października 2019 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu, zwana dalej Fundacją.

§ 2

 1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja KOBIETY INSPIRUJĄ”
 2. W kontaktach międzynarodowych Fundacja może używać, łącznie z nazwą określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, tłumaczenia w brzmieniu: „WOMEN INSPIRE Foundation”

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Warszawa.
 2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.

§ 5

 1. Terytorium działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może również prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 1. Na terenie swojej działalności Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
 2. Oddziały i przedstawicielstwa powoływane są w drodze uchwały Zarządu Fundacji.
 3. O nadaniu regulaminu dla oddziału lub przedstawicielstwa decyduje Zarząd Fundacji w formie uchwały.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 8

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

 1. Fundacja poprzez swoją działalność realizuje następujące cele:
  1. podejmowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój zawodowy i osobisty kobiet,
  2. wspieranie i upowszechnianie idei równości płci,
  3. podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet,
  4. promowanie warunków pracy i życia osobistego, w których kobiety traktowane są podmiotowo i realizują swój potencjał,
  5. wspieranie postaw mających na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego i rozwój samorządności na terenach wiejskich,
  6. podejmowanie i wspieranie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem przemocy,
  7. kształtowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych,
  8. działalność naukowa, naukowo-techniczna, naukowo-badawcza, oświatowa związana z realizacją celów statutowych Fundacji,
  9. propagowanie idei zrównoważonej mody,
  10. propagowanie kultury fizycznej, profilaktyki zdrowotnej w szczególności w zakresie chorób kobiecych, zdrowego trybu życia i z poszanowaniem środowiska naturalnego,
  11. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, obozów połączone ze zwiedzaniem nowych miejsc.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 10

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
  1. organizację i dofinansowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych,
  2. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie zgodnym z celami fundacji,
  3. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi w zakresie zgodnym z celami fundacji,
  4. organizację i finansowanie działalności edukacyjnej, doradczej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie objętym celami Fundacji,
  5. organizacja doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z celami statutowymi Fundacji,
  6. wspieranie rozwoju przedsiębiorców działających w dziedzinach związanych z celami Fundacji,
  7. wspieranie, organizację i współuczestnictwo w projektach i działaniach promujących zdrowy tryb życia,
  8. planowanie i realizację kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających realizację celów fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, może być działalność w zakresie:
  1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  2. Nauka języków obcych (PKD 80.42.A),
  3. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  4. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
  5. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
  6. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
  8. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
  9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
  10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
  11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
  12. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  13. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  14. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
  15. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
  16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  17. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  18. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD.62.09.Z),
  19. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
  20. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
  21. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.52.Z)
  22. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
  23. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
  24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
  25. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z).
  26. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)

Rozdział III

Fundusze Fundacji

§ 11

Na majątek Fundacji składają się:

 1. Fundusz założycielski, w postaci środków pieniężnych i praw majątkowych przekazanych przez Fundatorów w akcie założycielskim.
 2. Środki nabyte przez Fundację w inny sposób, pochodzące z:
  1. Dochodów z działalności gospodarczej służącej realizacji celów Fundacji,
  2. Darowizn, spadków i zapisów,
  3. Subwencji osób trzecich,
  4. Dochodów uzyskiwanych z mienia Fundacji,
  5. Odsetek od środków pieniężnych Fundacji,
  6. Środków uzyskanych ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych, loterii i sponsoringu, nawiązek sądowych, imprez charytatywnych oraz aukcji, dotacji celowych i grantów,
  7. Innych źródeł.
 3. Fundacja może uzyskiwać dla realizacji celów statutowych dotacje i środki ze źródeł publicznych, w tym ze środków Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych.
 4. Fundacja może uzyskiwać dla realizacji celów statutowych dotacje i środki pozostające w dyspozycji instytucji Unii Europejskiej bądź organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub które działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Majątek Fundacji oraz wszystkie uzyskiwane przez nią dochody mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową oraz koszty działalności gospodarczej Fundacji.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 14

 1. Zarząd składa się z Członków w liczbie od 3 do 5, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd jest organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji.
 3. Członkowie oraz Prezes Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony przez Fundatorów.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Fundatorów spośród Członków Zarządu.
 5. Pracę Zarządu reguluje Regulamin zatwierdzony jednomyślnie uchwałą Zarządu.
 6. Prezes Zarządu może wyznaczyć Wiceprezesów Zarządu spośród Członków Zarządu.
 7. Fundatorzy zachowują prawo wejścia w skład pierwszego Zarządu Fundacji.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatorów, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
 9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie.
 2. W celu usprawnienia działań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.
 3. Zadania i regulamin Biura Fundacji zatwierdza Prezes Zarządu.

§ 16

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz, z uwzględnieniem § 19,
 2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów,
 3. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 4. wedle potrzeby zatrudnia pracowników Fundacji,
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe,
 6. nadaje honorowy tytuły, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych lub prawnych szczególnie zasłużonych dla celów Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd,
 7. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 8. uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz preliminarze kosztów Fundacji,
 9. ustala i dokonuje zmian Statutu Fundacji,
 10. decyduje o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
 11. decyduje o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji,
 12. podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji,
 13. ustala kierunkowe wytyczne w zakresie rozdziału zgromadzonych środków,
 14. powołuje likwidatora Fundacji,
 15. wskazuje cel, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 22 niniejszego Statutu,
 16. zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.

§ 17

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie Członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.
 2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos, a w przypadku gdy oddano równą liczbę głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 7. Informację o terminie Prezes Zarządu wysyła pocztą elektroniczną co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
 8. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§ 19

 1. Prezes Zarządu może powołać Radę Programową Fundacji, która pełnić będzie funkcję doradczo – opiniującą.
 2. W przypadku powołania, Rada Programowa Fundacji składać się będzie ze specjalisty lub specjalistów z dziedzin związanych z celami Fundacji.
 3. Osoby zasiadające w Radzie Programowej Fundacji pełnią swoją funkcję honorowo lub odpłatnie.
 4. Regulamin prac Rady Programowej Fundacji zatwierdza Zarząd.

Rozdział V

Połączenie Fundacji

§ 20

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych w zgodnym oświadczeniu woli obydwu podmiotów.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli byłoby to sprzeczne z celami Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd.

Rozdział Vi

Zmiana Statutu

§ 21

 1. Statut Fundacji może być zmieniony w każdej chwili.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, bezwzględną większością głosów.

Rozdział Vii

Likwidacja Fundacji

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, po wyczerpaniu środków Fundacji i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Zarząd.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział Viii

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.